ข้อมูลทั่วไป

ความเป็นมา

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เริ่มพัฒนาและจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2532 ตามสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และบริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด สัญญาเลขที่ 6 /2532 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2532 และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังต่อไปนี้

 • สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2544
 • บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ลงวันที่ 9 กันยายน 2546
 • บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547

ที่ตั้ง

เลขที่ 139 หมู่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

การใช้พื้นที่

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน มีพื้นที่ทั้งหมด 1,962-1-64 ไร่ แบ่งการใช้พื้นที่ดังนี้

  เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,172 ไร่
•  เขตประกอบการเสรี 165 ไร่
  เขตพาณิชยกรรมและที่พักอาศัย 50 ไร่
  พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 388 ไร่
  พื้นที่สีเขียว              187 ไร่

ที่ตั้งอยู่ในเขตปกครองของกระทรวงมหาดไทย

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 4 ถนนอุดมสรยุทธ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 308) แยกจากถนนสายเอเซีย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32) ในพื้นที่หมู่ ที่ 2 ตำบลคลองจิก และหมู่ที่ 16 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ทิศเหนือ ติดถนนอุดมสรยุทธ์ตลอดแนวนิคมฯ
 • ทิศใต้ ติดชุมชนคลองพุทรา และสถานีรถไฟคลองพุทรา
 • ทิศตะวันออก ติดชุมชนคลองพุทรา
 • ทิศตะวันตก ติดเขตทางรถไฟสายเหนือ ตลอดแนวนิคมฯ

ระยะทางจากนิคมอุตสาหกรรมถึงสถานที่สำคัญ

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน มีที่ตั้งที่เหมาะสมต่อการประกอบกิจการอุตสาหกรรม เพราะสะดวกต่อการนำเข้าวัตถุดิบหรือการส่งสินค้าไปยังประเทศต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจาก

 • ห่างจากสนามบินดอนเมืองประมาณ  26  กิโลเมตร
 • ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิประมาณ  95  กิโลเมตร
 • ห่างจากท่าเรือกรุงเทพมหานครประมาณ  65  กิโลเมตร

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ยังมีที่ตั้งอยู่บนโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินที่สามารถขนส่งกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศได้สะดวกอีกด้วย กล่าวคือ

 • ถนนสายเอเซีย (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 32) ไปยังภาคเหนือ
 • ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 1) ไปยังภาคเหนือ เชื่อมต่อถนนมิตรภาพไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ถนนวงแหวนรอบนอกตะวันตก เชื่อมต่อไปยังถนนเพชรเกษมไปยังภาคใต้
 • ถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออก เชื่อมต่อไปยังถนนบางนา-ตราด ไปยังภาคตะวันออก สู่ท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือมาบตาพุด

สถานภาพการรับรองระบบมาตรฐานสากล

บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด ได้รับการรับรอง ISO 9001 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548 สำหรับขอบข่าย : การขายพื้นที่และให้บริการสาธารณูปโภคภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และได้ รับการรับรอง ISO 14001 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2550 สำหรับขอบข่าย: การพัฒนาที่ดิน การบำบัดน้ำเสีย และการจ่ายน้ำในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

จำนวนโรงงานที่ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ได้รับการรับรองระบบตามมาตรฐานสากลมีดังนี้

 • โรงงานที่ได้รับการรับรอง ISO 9001 จำนวน 50 ราย
 • โรงงานที่ได้รับการรับรอง ISO 14001 จำนวน 21 ราย
 • โรงงานที่ได้รับการรับรอง มอก.18001 จำนวน 9 ราย