ข้อมูลนิคมอุตสาหกรรม

ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก


ระบบระบบถนนและไฟฟ้าส่องสว่าง

ระบบถนนในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ทั้งหมดมีผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งหมดโดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

 • ถนนสายประธาน  (Main Road) มีเขตทางกว้าง 35 เมตร แบ่งผิวจราจรออกเป็น 4 ช่องทางกว้าง 14 เมตร ไหล่ทาง 2 ข้าง กว้างข้างละ 3 เมตร
 • ถนนสายรอง (Secondary Road) มีเขตทางกว้าง 27.50 เมตร แบ่งผิวจราจรออกเป็น 2 ช่องทางกว้าง 8.50 เมตร ไหล่ทาง  2 กว้างข้างละ  2  เมตร
 • ถนนซอย  (Access Road)  เป็นถนนในเขตพาณิชยกรรม  และที่อยู่อาศัยมีเขตทางกว้าง 15  เมตร แบ่งผิวจารจรออกเป็น  2  ช่องทาง กว้าง  8  เมตร ไหล่ทาง  2  ข้าง กว้างข้าง   ละ 1.50  เมตร  และทางเท้ากว้างข้างละ  2   เมตร

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  ได้ติดตั้งป้ายชื่อโรงงาน  ตามตำแหน่งที่ตั้งของโรงงาน  และได้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามแนวถนนทุกสาย  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ถนนในเวลากลางคืน


ระบบระบายน้ำฝนและระบบป้องกันน้ำท่วม

 • ระบบระบายน้ำฝนในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินได้กำหนดให้แยกออกจากกันโดยเด็ดขาดออกจากระบบระบายน้ำเสีย โดยแยกออกเป็น  2  แบบด้วยกันคือ
 • ระบบรางคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปิด สร้างอยู่  2  ข้างทางตามแนวถนนในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมทั่วไป เพื่อรองรับน้ำฝนจากพื้นที่ส่วนกลางบริเวณโรงงาน และจากอาคารทุกประเภท
 • ระบบท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปิด  สร้างอยู่  2  ข้างทางตามแนวถนนในพื้นที่ เขตประกอบการเสรี  เขตพาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัย  เพื่อรองรับน้ำฝนจากพื้นที่ส่วนกลาง และจากบริเวณโรงงาน ตลอดจนอาคารต่างๆ  ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว

สำหรับการป้องกันน้ำท่วม นั้น นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ได้ทำการก่อสร้างคันดินรอบนิคมอุตสาหกรรม พร้อมทั้งมีคลองดิน ความกว้างประมาณ 10 เมตร ลึก 2.20 เมตร เป็นที่เก็บกักน้ำในช่วงฝนตก โดยระดับคันดินป้องกันน้ำท่วม อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง (MSL)ประมาณ 4.152 เมตร เพื่อป้องกันน้ำจากภายนอกไหลเข้าสู่นิคมฯ พร้อมทั้งได้ก่อสร้างสถานีสูบน้ำไว้ จำนวน 3 สถานี ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 11 เครื่อง ระบายน้ำได้ 0.5 ลูกบาศก์เมตร / วินาที / เครื่อง เพื่อระบายน้ำออกนอก นิคมฯ และยังมีเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าฉุกเฉิน เพื่อรองรับในกรณีที่กระแสไฟฟ้าเกิดขัดข้องด้วย


ระบบผลิตน้ำประปาผิวดิน

ระบบผลิตน้ำประปาผิวดินของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ประกอบด้วย พื้นที่  2 ส่วน   คือ ที่ตั้งสถานีสูบน้ำดิบ และโรงงานผลิตน้ำประปา

 • บริเวณสถานีสูบน้ำดิบตั้งอยู่ภายนอกนิคมฯ โดยใช้แหล่งน้ำดิบ จากคลองวัว ซึ่งแยกออกจากแม่น้ำเจ้าพระยา
 • ขนาดของระบบผลิตน้ำประปา มีกำลังผลิตสูงสุด 2,200 ลบ.ม / ชั่วโมง หรือ 48,000 ลบ.ม.วัน
 • ปริมาณน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิง โดยมีถังน้ำใสขนาด 8,000 ลบ.ม.
 • มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาที่ส่งจ่ายให้ผู้ประกอบการ อ้างอิงตามมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาค

 

ระบบผลิตน้ำประปา นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เป็นระบบผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำผิวดิน มีอัตราการผลิตสูงสุด 48,000 ลบ.ม./วัน (อัตราผลิตปัจจุบัน 16,000 – 22,000 ลบ.ม./วัน)  ดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2552  เพื่อทดแทนระบบเดิมที่เป็นน้ำบาดาล  โดยรับน้ำดิบจากคลองวัว (คลองสาขาแม่น้ำเจ้าพระยา) ใช้มาตรฐานคุณภาพน้ำดิบและน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  ในการผลิตน้ำประปา

 

แผนผังขั้นตอนการทำงานของระบบผลิตน้ำประปา  นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

 

ขั้นตอนการทำงานของระบบผลิตน้ำประปา  นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

ระบบผลิตน้ำประปา นิคมฯ  บางปะอิน มีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน  คือ ส่วนโรงกรองน้ำ  (ตั้งอยู่ในนิคมฯ ) และส่วนสถานีสูบน้ำดิบ  (ตั้งอยู่นอกนิคมฯ ริมคลองวัว) ควบคุมการทำงานด้วยระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) แบบ  Real timeที่สามารถควบคุมการเดินระบบด้วยคอมพิวเตอร์ในห้องควบคุม (Control room) และที่หน้างาน (Local control)  ประกอบด้วยหน่วยต่างๆ  ดังนี้
 

      1.  สถานีสูบน้ำดิบ(Raw Water Intake)
น้ำจากคลองวัวจะไหลเข้ามาในบ่อพักน้ำในสถานีสูบ มีตะแกรงหยาบ (Trash Rack) จำนวน 2 ชุด  เพื่อดักขยะ และมีปั๊มสูบน้ำชนิดจุ่มแช่จำนวน 4ตัว (ทำงาน 3 ตัว สำรอง 1 ตัว) อัตราสูบ 735 ลบ.ม./ชม./ตัว  สูบน้ำจากสถานีไหลตามท่อ HDPE  เส้นผ่านศูนย์กลาง 630 ม.ม. จำนวน 2 เส้นท่อ มาที่โรงกรองน้ำในนิคมฯ
 

      2.  ถังกวนเร็ว  (Rapid  Mixing Tank)
ในถังกวนเร็วจะอาศัยการกระแทกของน้ำช่วยให้น้ำดิบผสมกับสารเคมี สารเคมีที่เติมในขั้นตอนนี้มีดังนี้

 • สาร ส้มน้ำ (Liquid Alum)  เติมเพื่อให้เกิดกระบวนการทำลายเสถียรภาพของ Colloid  และสารแขวนลอย (Coagulation) ในน้ำดิบ ให้แยกตัวออกมาจากน้ำเพื่อง่ายต่อกระบวนการสร้างตะกอน (Flocculation) ในขั้นตอนต่อไป
 • ปูนขาว (Lime)  เติมเพื่อปรับค่า pH น้ำดิบให้สูงขึ้น (อยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อกระบวนการ Coagulation)และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาส่วนภูมิภาค
 • แก๊สคลอรีน (Chlorine gas) ในขั้นตอนนี้จะเติมแบบขั้นต้น (Pre-Chlorine) เพื่อฆ่าสาหร่ายและฆ่าเชื้อโรคในน้ำดิบ
 • ผงถ่านกัมมันต์ (PAC)  เติมเพื่อลดหรือกำจัดสีในน้ำดิบ
   

      3.  ถังกวนช้า (Slow  Mixing Tank)
รับน้ำต่อจากถังกวนเร็ว ถังกวนช้า แบ่งเป็น 4 ชุด แต่ละชุดรับน้ำดิบในปริมาณที่เท่ากันทำหน้าที่กวนช้าโดยมีมอเตอร์กวน 3 ตัว แต่ละตัวมีความเร็วรอบลดหลั่นกันไปต่อหนึ่งชุด เพื่อสร้างกระบวนการ Flocculation ให้เม็ดตะกอนมีขนาดใหญ่ขึ้น สามารถตกตะกอนได้ง่ายและเร็วในถังตกตะกอน
 

      4.  ถังตกตะกอน  (Clarifier Tank)
มีทั้งหมด 4 ชุด  ทำหน้าที่ตกตะกอนโดยแยกน้ำใสกับตะกอน ในถังตกตะกอนนี้มีการติดตั้ง Tube Settler  (ลักษณะคล้ายรังผึ้ง ทำจากวัสดุพลาสติก) ช่วยให้การตกตะกอนมีประสิทธิภาพดีขึ้น และติดตั้งชุดกวาดตะกอนที่ก้นถังตกตะกอนเพื่อช่วยกวาดตะกอนจะนำไปกำจัดในขั้นตอนต่อไป  ส่วนน้ำใสจะล้นฝายน้ำล้นมารวมกันที่รางรวบรวม และจะเติมคลอรีนอีกครั้ง (Intermediate-Chlorine) ในระหว่างทางไหลไปถังกรองเพื่อฆ่าเชื้อโรคและรักษาระดับคลอรีนให้อยู่ในค่าที่กำหนดไว้
 

      5.  ถังกรอง (Filtration Tank)
มีทั้งหมด 5 ชุด ทำหน้าที่กรองสารแขวนลอยที่ยังเหลือในน้ำใสที่ผ่านการตกตะกอน  ถังกรองเป็นแบบกรองเร็ว (Rapid Filter)  ใช้สารกรองแบบ Dual-media Filter ที่มีทรายกรองและแอนทราไซด์ (Anthracite) รวมอยู่ในถังเดียวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกรองให้ดีกว่าการใช้ทรายกรองเพียงอย่างเดียว  กรณีที่ถังกรองมีอัตราการกรองลดลง จะมีการล้างย้อน (Backwash) โดยใช้ปั๊มแรงดันสูงและเครื่องอัดลมช่วยในการล้างย้อนเพื่อคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพการกรอง น้ำที่ผ่านถังกรองจะไหลลงด้านล่างไปยังถังเก็บน้ำใส
 

     6.  ถังเก็บน้ำใส  (Treated /Clear Water Tank)
มีจำนวน 2 ถัง  แต่ละถังมีปริมาตร  3,880  ลบ.ม. (ปริมาตรรวม 7,760 ลบ.ม.) น้ำที่ผ่านการกรองแล้วจะเติมคลอรีนอีกครั้ง (Post Chlorine) โดยเติมเพื่อรักษาค่าคลอรีนให้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ณ จุดปลายท่อที่จ่ายให้ลูกค้า  ซึ่งถังเก็บน้ำใสนี้จะเป็นน้ำประปาที่พร้อมสูบจ่ายแล้ว
 

      7.  สถานีสูบจ่ายน้ำประปา (Water  Supply  Distribution)
มีจำนวน 1 สถานี  ทำหน้าที่สูบจ่ายน้ำประปาให้กับโรงงาน, สถานประกอบการต่างๆ และที่พักอาศัยภายในนิคมฯ  ในสถานีสูบจ่ายนี้จะติดตั้งปั๊มสูบจ่ายน้ำประปาแรงดันสูง จำนวน 5  ตัว ประกอบด้วย  แบบ  Fixed  Speed   2 ตัว และแบบปรับความเร็วรอบได้  3 ตัว  อัตราสูบจ่ายรวมสูงสุด  2,140  ลบ.ม./ชม.  ความดันที่หน้าโรงงานอยู่ในช่วง  1.7 – 2 บาร์  แนวท่อจ่ายน้ำประปาเป็นแบบโครงข่ายปิดที่สามารถปิดซ่อมในกรณีท่อรั่ว/แตกได้ โดยไม่กระทบต่อโรงงานอื่น
 

      8.  บ่อเก็บตะกอน (Sludge Lagoon)
ทำหน้าที่เก็บกักตะกอนที่มาจากถังตกตะกอนและการล้างย้อน (Backwash) ให้มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นและตากให้แห้ง ส่วนน้ำใสจะไหลไปรางรับน้ำฝนบริเวณรอบนิคมฯ
 

การวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบและน้ำประปา

 1. การวิเคราะห์ภายใน โดยห้องปฏิบัติการของ บมจ. น้ำประปาไทย  ทำการวิเคราะห์ดังนี้
  • วิเคราะห์ทุกวัน
   - น้ำดิบ (Raw Water) เก็บตัวอย่างจากคลองวัวหน้าโรงสูบ ทำการวิเคราะห์ดังนี้
   • Jar test, Temperature, Color, Turbidity, pH, Conductivity, Dissolved Oxygen
   • ความถี่ในการวิเคราะห์ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำดิบ
   - น้ำประปา (Tap Water) เก็บตัวอย่างจากถังเก็บน้ำใส (Treated /Clear Water Tank) ก่อนสูบจ่าย ทำการวิเคราะห์ดังนี้
   • Color, Turbidity, pH, Conductivity, Free Chlorine
  • วิเคราะห์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
   - น้ำดิบ (Raw Water)  เก็บตัวอย่างจากคลองวัวหน้าโรงสูบ ทำการวิเคราะห์ดังนี้
   • Temperature, Color, Turbidity, pH, Conductivity, Dissolved Oxygen, Alkalinity as CaCO3, Total Hardness as CaCo3, Iron, Manganese, Sulphate, Chloride
   - น้ำประปา (Tap Water)  เก็บตัวอย่างจากถังเก็บน้ำใส (Treated /Clear Water Tank) ก่อนสูบจ่าย ทำการวิเคราะห์ดังนี้
   • Color, Turbidity, pH,  Conductivity, Free Chlorine, Alkalinity as CaCO3, T Hardness as  CaCo3, Iron, Manganese, Sulphate, Chloride
 2. การวิเคราะห์จากภายนอก โดย Third  Party  ความถี่ปีละ 3 ครั้ง  (4  เดือน ต่อ 1 ครั้ง)  พารามิเตอร์ตามที่กำหนดในมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  ดังนี้
  • น้ำดิบ  (ที่โรงสูบน้ำดิบ)
  • น้ำประปา (ในถังเก็บน้ำใส)
  • ปลายท่อหน้าโรงงานที่สูบจ่าย (Network) 

ระบบประปาบาดาล

ก่อนจัดสร้างระบบผลิตน้ำประปา ในปี  2552  แต่เดิมนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ได้สูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ จำนวน  19 บ่อ โดยสูบขึ้น หอถังสูงขนาด  250 ลบ.ม. จำนวน  16  ถัง ซึ่งตั้งกระจายทั่วพื้นที่ ปัจจุบันยังคงสำรองน้ำจากบ่อบาดาลไว้ในกรณีฉุกเฉินเพื่อเพิ่มความมั่นคงของระบบโดยมีแนวเส้นท่อประปาอยู่ตลอด  2  ข้างถนนทุกสาย  มีแรงดันน้ำในเส้นท่อ ประมาณ  1.5  ก.ก. /ตร.ซม.  นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันอัคคีภัยยังได้จัดเตรียมหัวจ่ายน้ำเพื่อการดับเพลิงไว้ตามแนวถนนทุกๆ ระยะ 200  เมตร   (1 bar = 1.033 kg/cm2 =14.7 lb/in2) 
 

ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย (Wastewater Collection System) ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  จะรองรับน้ำเสียซึ่งปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ บ้านพักอาศัย และอาคารพาณิชย์ ที่ตั้งอยู่ภายในนิคมฯ โดยแยกกับระบบระบายน้ำฝน โดยก่อสร้างท่อรวบรวมพร้อมบ่อพักน้ำเสีย (Sewage Manhole)ไว้ตามแนวถนนโดยผ่านที่ดินทุกแปลง ทั้งนี้กำหนดให้โรงงานจัดเตรียมบ่อตรวจน้ำเสีย  (Inspection Manhole)  ตามแบบมาตรฐานที่ กนอ. กำหนด ก่อนเชื่อมต่อเข้ากับท่อรวบรวมน้ำเสีย เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียก่อนที่จะระบายลงสู่ระบบบำบัด   น้ำเสียส่วนกลางต่อไป
 


 

ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพชนิดเติมอากาศ ที่นำระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) และระบบฟิล์มชีวะ (Fixed Film)  มารวมอยู่ในบ่อเติมอากาศเดียวกันโดยอาศัยแผ่นชีวภาพในการกระจายอากาศ เรียกว่า Bi-Act SDO (Biodisc – Activated Sludge System      with Super Dissolved Oxygen)   มีรายละเอียดดังนี้
 


หมายเหตุ  :  ค่าที่เดินระบบจริง เป็นค่าเฉลี่ย ตั้งแต่เดือน ม.ค. 54 – พ.ค. 54
 

กรณีน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  มีค่าเกินกว่ามาตรฐานตามที่ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  กำหนด โรงงานจะต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (Pre-Treatment) เพื่อบำบัดน้ำเสีย     ให้มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ กนอ. กำหนด  ก่อนปล่อยระบายลงสู่ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง โดยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีค่าไม่เกินมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและยังนำ   น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้อีกครั้ง เช่น ทำความสะอาดถนน รดต้นไม้ และสนามหญ้า เป็นต้นสรุปขั้นตอนการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง  นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

น้ำเสียจากโรงงานจะระบายเข้าสู่ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียและไหลไปรวมกันที่ Lift Station  จำนวน 4  จุด ที่ติดตั้งปั๊มสูบน้ำเสียชนิดจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump)  ที่ทำงานแบบอัตโนมัติเพื่อสูบน้ำเสียไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง โดยระบบรวบรวมน้ำเสียจะต้องแยกจากระบบระบายน้ำฝนโดยเด็ดขาด
 

        9. บ่อรวบรวมน้ำเสีย(Sewage Tank)

น้ำเสียจาก Lift Station ทั้ง 4 จุด จะถูกสูบมารวมกันที่ Sewage Tankของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ที่มีการติดตั้งปั๊มสูบน้ำเสียชนิดจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump)  ซึ่งทำงานแบบอัตโนมัติสูบน้ำเสียไปยังบ่อดักกรวดทราย
 

      10. บ่อดักกรวดทราย (Grit Chamber)

บ่อดักกรวดทราย จะทำหน้าที่แยกกรวด/ทรายที่ปะปนมากับน้ำเสีย โดยควบคุมความเร็วอัตราการไหลของน้ำให้มีค่าประมาณ 0.3 เมตร/วินาที กรวดทรายจะตกตะกอนอยู่ก้นบ่อ และจะถูกสูบไปที่ลานตากต่อไป
 

      11.  บ่อปรับเสถียร (Equalization Tank)

บ่อปรับเสถียร  จะทำหน้าที่ลดความแปรปรวนและปรับลักษณะสมบัติของน้ำเสีย โดยมีเวลาเก็บกักประมาณ  9 ชั่วโมง (ปริมาตร 7,000 ลบ.ม.) และในบ่อจะติดตั้งปั๊มสูบน้ำเสียชนิดจุ่มใต้น้ำทำงานแบบอัตโนมัติเพื่อสูบน้ำเสียไปขั้นตอนต่อไป
 

      12.  บ่อปรับค่ากรด-ด่างน้ำเสีย (Neutralization Tank)

จะทำหน้าที่ปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)ของน้ำเสียให้มีค่าเป็นกลาง โดยการการเติมกรด กรณีที่น้ำเสียมีค่าเป็นด่าง  หรือเติมด่าง กรณีน้ำเสียมีค่าเป็นกรด เพื่อให้เหมาะสมกับหน่วยบำบัดขั้นตอนต่อไป (ปัจจุบันไม่มีการเติมกรดหรือด่างแล้วเนื่องจากน้ำเสียมีค่าเป็นกลาง)
 

      13.  บ่อเติมอากาศ (Aeration Tank)

บ่อเติมอากาศจะทำหน้าที่บำบัดน้ำเสียโดยการเติมอากาศ (ออกซิเจน) ลงไปในน้ำเสียเพื่อให้เชื้อจุลินทรีย์ที่ในบ่อเติมอากาศย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำเสีย และไหลไปตกตะกอนที่บ่อตกตะกอน(Sedimentation Tank)     บ่อเติมอากาศ แบ่งเป็น 2 บ่อ รับน้ำเสียจาก Neutralization Tank  ปริมาณเท่าๆกัน  โดยแต่ละบ่อจะมีปริมาตร  4,500 ลบ.ม. (รวม 9,000ลบ.ม.) เวลาเก็บกัก  12 ชั่วโมง  การเติมอากาศในบ่อ    ใช้ Air blower จำนวน  6 ตัว ในการทำงานต่อ 1บ่อ และใช้  Bi-act SDO ในการกระจายอากาศในบ่อเติมอากาศ
 

      14.  บ่อตกตะกอน (Sedimentation Tank)

บ่อตกตะกอน มี 4 บ่อ ปริมาตรรวม 3,000  ลบ.ม. ทำหน้าที่ตกตะกอนแยกเชื้อจุลินทรีย์กับน้ำเสีย       น้ำเสียที่บำบัดแล้วจะไหลล้นฝายไปที่บ่อพักน้ำใส ส่วนตะกอนที่อยู่ก้นบ่อจะสูบกลับไปเติมในบ่อเติมอากาศ โดยมีการติดตั้งเครื่องสูบตะกอนเวียนกลับให้ทำงานตามเวลาที่ตั้งไว้ตามที่ต้องการ และตะกอนส่วนเกินจะถูกสูบไปที่ถังทำข้น
 

      15.  บ่อพักน้ำใส (Polishing Pond)

บ่อพักน้ำใส มีปริมาตรประมาณ 12,000 ลบ.ม. เวลากักประมาณ 16 ชั่วโมง  ทำหน้าที่พักน้ำเสียที่บำบัดแล้วก่อนปล่อยทิ้งลงคลองรอบๆ นิคมฯ  โดยในบ่อมีการติดตั้งเครื่องเติมอากาศแบบ Jet aerator    จำนวน 3  ตัว เพื่อเพิ่มค่าออกซิเจนละลาย (DO)  ในน้ำ
 

      16.  ถังทำข้นตะกอน  (Thickener Tank)

ทำหน้าที่เพิ่มความเข้มข้นตะกอนที่ทิ้งจากบ่อเติมอากาศให้มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้น ก่อนสูบไปลาน    ตากและระบบรีดตะกอน  ส่วนน้ำใสจะไหลล้นฝายลงไปที่บ่อปรับเสถียรเพื่อบำบัดต่อไป
 

      17.  ลานตากตะกอน  (Drying Bed)

ทำหน้าที่ตากตะกอนที่สูบมาจากThickener Tank ให้แห้งก่อนนำตะกอนแห้งไปกำจัด ลานตากตะกอน มี 17 บ่อ แต่ละบ่อสามารถรับตะกอนได้ประมาณ 50-60 ลบ.ม. ใช้เวลาในการตากจนตะกอนแห้งประมาณ 15 วัน
 

      18.  ครื่องรีดตะกอน (Belt  Press)

ทำหน้าที่รีดตะกอนจาก Thickener ในกรณีที่ลานตากไม่สามารถตากตะกอนให้แห้งได้หรือไม่เพียงพอ  โดยเครื่องรีดตะกอนสามารถรีดตะกอนได้วันละ 20-24 ลบ.ม.
 

การวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

    การวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน มีรายละเอียดดังนี้
 

1.   การวิเคราะห์ภายในโดยห้องปฏิบัติการของ บมจ. น้ำประปาไทย  จะทำการวิเคราะห์ทั้งน้ำเข้าระบบ (Influent)  
      และน้ำที่ผ่านการบำบัดออกจากระบบ (Effluent)  ดังนี้

        -    ความถี่การวิเคราะห์วันละ 1 ครั้ง  จำนวน 3 พารามิเตอร์   (Temperature, pH, COD, Conductivity)

        -    ความถี่การวิเคราะห์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  จำนวน 2 พารามิเตอร์ (BOD, Suspended Solids)

        -    ทั้งนี้ โดยจะพิจารณาเพิ่มความถี่ และดัชนีตรวจวัดตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของระบบบำบัดด้วย
 

2.    การวิเคราะห์จากภายนอกโดย Third party  ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง ดังนี้

        -    น้ำเสียเข้าระบบ (Influent)เก็บตัวอย่างที่ Equalization Tank  จำนวน 9  พารามิเตอร์ ดังนี้   
             Temperature, pH, COD,Conductivity, TDS, Oil & Grease, BOD, Suspended Solids, TKN

        -    น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดออกจากระบบ  (Effluent) เก็บตัวอย่างที่ Polishing Pond  จำนวน  20  พารามิเตอร์  ดังนี้
              Temperature,  Turbidity, pH, Conductivity, DO, BOD, COD, TDS, Suspended Solids, TKN, Total P,
              Oil & Grease,  Hg, Cd, Lead, Arsenic, Cr6+, Ni, Cu, Zn

 

ระบบไฟฟ้า 

สถานีไฟฟ้าย่อยบางกระสั้นของการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีความสามารถจ่ายไฟฟ้าได้  2X 40 MVA.  ภายในพื้นที่นิคมฯ บางปะอิน    และมีสายส่งที่มีแรงดันไฟฟ้า  22 KV./115 KVผ่านที่ดินทุกแปลงในนิคมฯ สถานีไฟฟ้าย่อยบางกระสั้น สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโรงงานอุตสาหกรรมได้ประมาณ  60 KVA/ไร่ ส่วนในเขตพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย กฟภ. ได้กำหนด   จ่ายเป็นกระแสไฟฟ้าแรงต่ำ  220 V.
 

ระบบกำจัดขยะ

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  ได้ก่อสร้างอาคารเตาเผาขยะ  3  อาคาร จำนวน  5  เตาเผาเพื่อรองรับการกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป ในปริมาณ 27  ตัน/วัน ปัจจุบันปริมาณการกำจัดขยะมูลฝอย  8 -10  ตัน/วัน (240 -300  ตัน/เดือน) 

               - เตาเผาขยะ 1 และ 2 (เขตอุตสาหกรรมทั่วไป ระยะ 1)      ความสามารถ   8.00    ตัน/วัน

               - เตาเผาขยะ 3   (เขตประกอบการเสรี)                           ความสามารถ   4.00    ตัน/วัน

               - เตาเผาขยะ 4 และ  5 (เขตอุตสาหกรรมทั่วไป ระยะ  2)    ความสามารถ 15.00    ตัน/วัน

ทั้งนี้  เตาเผาขยะของนิคมฯ  เป็นแบบระบบควบคุมอากาศ (Pyrolytic  Incinerators)เป็นระบบที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพดี และได้จัดให้มีรถขยะแบบอัดท้าย เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ขนาด 10 ลบ.ม.  และ 6 ลบ.ม. บริการเก็บขนจากแหล่งกำเนิดขยะเพื่อนำมาจัดการเผาทำลายทุกวัน                                                                

ระบบโทรศัพท์

นิคมฯ บางปะอิน โดยความร่วมมือกับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.)  จัดสร้างตู้ชุมสายโทรศัพท์ มีคู่สายอยู่ถึง  1,700  คู่สาย อีกทั้งยังได้มีการประสานงานให้บริษัทผู้รับสัมปทาน ติดตั้งโทรศัพท์ในเขตภูมิภาคของ ทศท. เข้าร่วมบริการให้แก่ผู้ประกอบการอีกทางหนึ่งด้วย
 

ก๊าซธรรมชาติ

นิคมฯ บางปะอิน โดยบริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ได้วางระบบท่อย่อยที่เชื่อมต่อจากท่อระบบส่งก๊าซฯ ราชบุรี-วังน้อย มายังภายในนิคมฯ โดยท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 10 นิ้ว แรงดันของระบบจำหน่าย 15 Barg.เพื่อให้บริการกับผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา

 

สิ่งอำนวยความสะดวกกับผู้ประกอบอุตสาหกรรม

นิคมฯ บางปะอิน จัดบริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับผู้ประกอบอุตสาหกรรมดังนี้

 • สำนักงานศุลกากร
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยนิคมฯ บางปะอิน
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยนิคมฯ บางปะอิน
 • อพาร์ทเม้นต์
 • สนามเทนนิส
 • ตู้บริการ ATMและโทรศัพท์สาธารณะ
 • โรงอาหารส่วนกลาง
 • ป้อมตำรวจบริเวณด้านหน้านิคมฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำตลอด 24 ชั่วโมง
 • สวนสาธารณะ/สวนสุขภาพ
 • บริการไปรษณีย์เอกชนนิคมฯ บางปะอิน
 • จัดทำบอร์ดและสถานจัดหางาน
 • อาคารพาณิชย์
 • ห้องประชุม/สัมมนา
 • รถดับเพลิงขนาดบรรทุกน้ำ  4, 000 ลิตร