สิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์และการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม
หรือการบริการในนิคมอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550

 

สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากรในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปและเขตประกอบการเสรี

 1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือการบริการ หรือผู้ประกอบการพาณิชยกรรม ทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างด้าว อาจได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อประกอบกิจการได้ตามจำนวนเนื้อที่ ที่คณะกรรมการ กนอ. เห็นสมควร แม้ว่าจะเกินกำหนดที่จะพึงมีได้ตามกฎหมายอื่น (มาตรา 44)
 2. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือการบริการ หรือผู้ประกอบการพาณิชยกรรม จะได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าว ซึ่งเป็นช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ คู่สมรส และบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร ตามจำนวนและภายในกำหนดระยะเวลา ที่คณะกรรมการ กนอ. เห็นสมควร (มาตรา 45)
 3. คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ หรือผู้ชำนาญการ ซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามข้อ 2. ได้รับอนุญาตให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งที่คณะกรรมการ กนอ. ให้ความเห็นชอบ ตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (มาตรา 46)
 4. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือการบริการ หรือผู้ประกอบการพาณิชยกรรม ซึ่งมีภูมิลำเนานอกราชอาณาจักร จะได้รับอนุญาตให้ส่งเงินออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ เมื่อเงินนั้นเป็นเงินทุนที่นำเข้ามา เงินปันผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินทุนนั้น เงินกู้ต่างประเทศ และเงินที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือการบริการ หรือผู้ประกอบการพาณิชยกรรมมีข้อผูกพันกับต่างประเทศ (มาตรา 47)

สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรและการอำนวยความสะดวกในเขตประกอบการเสรี

 1. ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน อากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต สำหรับเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ รวมทั้งส่วนประกอบของสิ่งดังกล่าวที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิตสินค้า หรือเพื่อพาณิชยกรรมและของที่ใช้ในการสร้าง ประกอบ หรือติดตั้งในโรงงานหรืออาคาร สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่เกิดขึ้นให้กับเครื่องจักร อุปกรณ์ฯ ไม่ผูกพันความเป็นเจ้าของของผู้ประกอบการ (มาตรา 48(1)
 2. ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน อากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต สำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า หรือเพื่อพาณิชยกรรม สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่เกิดขึ้นให้กับของ ไม่ผูกพันความเป็นเจ้าของของผู้ประกอบการ (มาตรา 48(2))
 3. ได้รับการยกเว้นอากรขาออก ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต สำหรับวัตถุดิบ รวมทั้งผลิตภัณฑ์สิ่งพลอยได้และสิ่งอื่น  ที่ได้จากการผลิต (มาตรา 48(3))
 4. ได้รับการยกเว้นหรือคืนค่าภาษีอากร สำหรับของที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้ได้รับยกเว้นหรือคืนค่าภาษีอากรเมื่อได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งถึงแม้จะมิได้มีการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร แต่ได้เป็นการนำเข้าไปในเขตประกอบการเสรี สำหรับเครื่องจักร อุปกรณ์ฯ และวัตถุดิบ (มาตรา 51)
 5. ของที่นำเข้าไปในเขตประกอบการเสรี ได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับเขตปลอดอากร (มาตรา 48)
 6. ของหรือวัตถุดิบที่นำเข้ามาในประเทศและนำเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพื่อผลิต ผสม ประกอบบรรจุหรือดำเนินการอื่นใดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออก ให้ยกเว้นไม่อยู่ภายในบังคับของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการนำเข้า การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร การครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ การควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพ การประทับตราหรือเครื่องหมายใดๆ แก่ของนั้น แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงกฎหมายว่าด้วยศุลกากร แต่ถ้าของดังกล่าวก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคง สุขภาพอนามัยของประชาชน หรือสิ่งแวดล้อม ให้รัฐมนตรีออกกฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภทของของนั้นมิให้ได้รับยกเว้นตามกฎหมายดังกล่าว (มาตรา 49)
 7. การขายผลิตภัณฑ์จากเขตประกอบการเสรีเข้ามาในประเทศสามารถนำราคาวัตถุดิบที่ไม่มีสิทธิคืน หรือยกเว้นอากร หักจากราคาผลิตภัณฑ์ก่อนคำนวณราคาภาษีอากร (มาตรา 52/1)

Privilege and facilitation which the Industrial Operator or Trader, or Service Provider in Industrial Estate shall receive, under the Act Governing The Industrial Estate Authority of Thailand (4 th Edition) B.E. 2550, as Amended

Non-Tax Privilege in General Industrial and I-EA-T Free Zone

 

 1. Both Thai and alien industrial entrepreneur or trader shall be permitted to hold title over land in industrial estates to operate its business for areas which the Board of Director of IEAT deems appropriate, to the extent of exceeding the   limit prescribed by other laws. (Section 44)
 2. An industrial entrepreneur or trader shall be permitted to bring in aliens who are skilled persons, expert, their spouses  and dependents, into the Kingdom and live in the Kingdom, for the number and within the periods which the Board of Director of IEAT deems appropriate. (Section 45)
 3. An alien skilled person and expert who are permitted to stay in the Kingdom under Section 45are allowed to work in     the position which the Board of Director of IEATapproves, throughout the period permitted to stay in the Kingdom. (Section 46)
 4. An industrial entrepreneur or traderwho has domicile outside the Kingdomshall be permitted to remit money in foreign currencies out of the Kingdom only when the said amount is an inward remitted investment, dividends or profit derived from such investment, foreign loan and the money which the operator has obligations in foreign countries. (Section 47)

Tax Privilege and facilitation in I-EA-T Free Zone

 1. Tax incentive including exemption from special fees subject to the law of governing investment promotion, import taxes and duties, value-added tax (VAT) and excise taxes on machinery, equipments, tools, components, elements used for production of goods or commerce, or installation to manufacturing and building. Importation of such material is not restricted to only industrial entrepreneur or trader. (Section 48(1))
 2. Tax incentive including exemption from special fees subject to the law of governing investment promotion, import taxes and duties, value-added tax (VAT) and excise taxes on raw materials and supplied used for production of goods or trading or service. Importation of such material is not restricted to only industrial entrepreneur or trader. (Section 48(2))
 3. Tax incentive including exemption from export duties, value-added tax (VAT) and excise taxes for raw materials and products; including by-products and items derived from such production. (Section 48(3))
 4. Industrial entrepreneur or trader in the I-EA-T Free Zone is afforded the privilege of exporting products without any restrictions: and added convenience in bringing merchandise, equipment, components, and raw materials into the I-EA-T Free Zone. (Section 51)
 5. Industrial entrepreneur or trader in the I-EA-T Free Zone is afforded the privileges as similar as Free Zone of the Customs Department. (Section 48)
 6. Permission, for the production of export goods, to bring supplies or raw materials into the I-EA-T Free Zone for manufacturing, mixing, assembling, packing, or any other operations, without requiring any import permits or particular seals or symbols, and with exemption from standard and quality control requirement under any other laws-except the Customs Law, Nonetheless, importing of such materials, which have an effect on national security or  hygienic or environment have been prohibited by ministerial regulation. (Section 49)
 7. Relief of tax burdens for products taken out of the I-EA-T Free Zone for domestic use or consumption, Contrary to the previous Act, its contents or components of raw materials, if produced domestically, shall be entitled to exemption of taxes and duties. (Section 52/1)