ศูนย์เฝ้าระวังฯ EMCC

ข้อมูลคุณภาพน้ำ

ข้อมูลอัพเดท มีรายการดังนี้

 

* สรุปผลวิเคราะห์น้ำคุณภาพน้ำ ปี 2556  ตั้งแต่ 3 มค. - 4 ธค. 2556

 

* สรุปผลวิเคราะห์น้ำคุณภาพน้ำ ปี 2557  ตั้งแต่ 8 มค. - 3 ธค. 2557

 

 

*** ต้องเลือก วัน/เดือน/ปี ตามช่วงเวลาดังที่แจ้งไว้ด้านบน ข้อมูลกราฟจึงจะแสดง ***


หมายเหตุ
pH
COD
TDS
BOD.
หมายถึง ค่าความเป็นกรดด่าง
หมายถึง ปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ (Chemical Oxygen Demand)
หมายถึง ปริมาณของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids)
หมายถึง ปริมาณออกซิเจนที่จุลฯ ที่ย่อยสลายสารอินทรีในน้ำภายใน 5 วัน (Bio)

เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
- ทุกค่าใช้มาตรฐาน เรื่อง มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2539