ศูนย์เฝ้าระวังฯ EMCC

ข้อมูลคุณภาพอากาศ

 

ข้อมูลอัพเดท

 

ปี 2556 : ครั้งที่ 1 ตรวจช่วงวันที่  :  21 ม.ค. - 27 ม.ค 2556

 

ปี 2556 : ครั้งที่ 2 ตรวจช่วงวันที่  :  19 ก.ค. - 25 ก.ค 2556

 

*** ต้องเลือก วัน/เดือน/ปี ตามช่วงเวลาดังที่แจ้งไว้ด้านบน ข้อมูลกราฟจึงจะแสดง ***

 

 

*** Link : ระบบตรวจคุณภาพอากาศจากปล่อง แบบอัตโนมัติต่เนื่อง (CEMS) ***

 

*** Link : ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (AQMS) ***

 

 


หมายเหตุ
TSP
SO2
NO2
หมายถึง ปริมาณฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate)
หมายถึง ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide)
หมายถึง ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen Dioxide)
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
- TSP : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
- SO2 : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2538) และฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
            ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง
- NO2 : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป