ขอความร่วมมือในการทบทวน จัดส่งข้อมูลติดต่อสื่อสารฉุกเฉิน ที่ ว 136

 

           การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (สน.บอ.) และ บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด   ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานและการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน  รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่   การแจ้งเห็น การระงับเหตุ การจัดซื้อซ้อมแผน ตลอดจนสื่อสารประสานงานต่างๆ

 

             จึงขอความร่วมมือจากท่านในการทบทวนข้อมูล ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

 

ดาวโหลด   จดหมายและแบบฟอร์มข้อมูลติดต่อสื่อสาร