นิคมฯ บางปะอิน จัดประชุมคณะกรรมการ EIA Monitoring

 

        นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ  เพื่อรับทราบรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (EIA  Monitoring)  ครั้งที่ 2/2556    โดยมีนายอนันต์   ศรีบูรพาภิรมย์   ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน เป็นประธาน  คณะกรรมการฯ  ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ประกอบการ  และผู้แทนชุมชนโดยรอบนิคมฯ ในวันที่ 26  สิงหาคม  2556   ณ  ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน