ตรวจดูค่าคุณภาพอากาศ จากปลายปล่อง โรงไฟฟ้า บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น


ขั้นตอนการเข้าไปชมค่าคุณภาพอากาศปลายปล่องของ โรงไฟฟ้า บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ดังนี้


โรงผลิตที่ 1

1. กด   ลิ้งเว็บ

2. เลือก CEMs (ระบบเฝ้าระวังคุณภาพอากาศจากปล่องระบายแบบต่อเนื่อง)

3. เลือก BIC1_HRSG1 (โรงผลิตที่ 1)  แล้วจะมีตารางแสดงค่าคุณภาพให้ชม


โรงผลิตที่ 2

1. กด   ลิ้งเว็บ

2. เลือก CEMs (ระบบเฝ้าระวังคุณภาพอากาศจากปล่องระบายแบบต่อเนื่อง)

3. เลือก BIC1_HRSG2 (โรงผลิตที่ 2)  แล้วจะมีตารางแสดงค่าคุณภาพให้ชม


 

กด_ลิ้งเว็บค่าคุณภาพอากาศ


 

ตัวอย่างภาพ