ประกาศเรื่อง คุณภาพน้ำประปามีค่า Electrical Conductivity สูง