นิคมฯ บางปะอิน จัดประชุม Eco Industrial Estate & Networks

 

         นิคมฯบางปะอิน  จัดประชุมคณะกรรมการความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับ         นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  โดยมีนายอนันต์  ศรีบูรพาภิรมย์  ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  เป็นประธาน  ณ  ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  2557