ข่าวประชุม EIA Monitoring ครั้งที่ 1-2557

 

      นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ  เพื่อรับทราบรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (EIA  Monitoring)ครั้งที่  1/2557  โดยมีนายจักรรัฐ  เลิศโอภาส  รองผู้ว่าการ กนอ.  เป็นประธาน  คณะกรรมการฯ  ประกอบด้วย  หน่วยงานภาครัฐ  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ประกอบการ  และผู้แทนชุมชนโดยรอบนิคมฯ ในวันที่  8  เมษายน  2557  ณ  ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน