แผนโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน

 

        เนื่องด้วย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (สน.บอ.) มีการจัดทำแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 5 แผนงาน ได้แก่ แผน 5 แผน  แผนฉุกเฉิน/แผนอุทกภัย/แผน BCM/แผนจลาจล/แผนโรคระบาด  เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉินนั้น

 

ดาวโหลด

 

1. Emergency plan กรณีเกิดอุทกภัย นิคมฯบางปะอิน

 

2. Emergency plan อัคคีภัย นิคมฯบางปะอิน

 

3. ตัวอย่าง BCM นิคมฯบางปะอิน

 

4. แผนฉุกเฉินการชุมประท้วง&จลาจล นิคมฯบางปะอิน

 

5. แผนโรคระบาด นิคมฯบางปะอิน