นำชุมชนไปศึกษาดูงานจังหวัดนครสวรรค์

 

       สน.บอ. ฝึกอบรมความรู้ทางด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองข่อย  จังหวัดนครสวรรค์  โดยนำชาวบ้านจาก ตำบลคลองจิก และตำบลบางกระสั้น  จำนวน  10 คน เข้าฝึกอบรมในวันที่  7 - 8 มิ.ย.  57ปรับรูปแบบการดำรงชีวิตเป็นแบบพอเพียง และจากการทำการเกษตรแบบเดิมเป็นเกษตรอินทรีย์ แบบ ผสมผสาน