ธงขาวดาวเขียว

 

        สน.บอ.ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว)  ครั้งที่  2  โดยเข้าตรวจเยี่ยมบริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์  (ประเทศไทย)  จำกัด  ในวันศุกร์ที่  27  มิถุนายน  2557  เวลา  13.30 น.