ประกาศ เรื่องคุณภาพน้ำประปามีค่า Electrical Conductivity สูง

 

ประกาศ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

ที่ BIE/01/2557

เรื่องคุณภาพน้ำประปามีค่า Electrical Conductivity สูง

ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2557