27 ตุลาคม 2559 มอบเงินและสิ่งของให้กับผู้ด้อยโอกาส