วันที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น. รับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชา ธินัดดามาตุ เสด็จถวายผ้ากฐินพระราชทาน วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ