รายงานคุณภาพน้ำประปา มีค่า Electrical Conductivity สูงขึ้น