ประชุมทบทวนแผนการสื่อสารกรณีเกิดอุทกภัย

 

          21มิถุนายน 2560เวลา 13.30น. ผอ.สน.บอ. ประชุมหารือร่วมกับ บริษัท ที่ดินบางปะอิน, บริษัท ปตท.ฯ เทศบาลตำบลฯ อำเภอบางปะอิน และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยกรณี ท่อก๊าซรั่วไหลติดไฟ  เพื่อให้เกิดความชำนาญและเข้าใจแน วทางปฏิบัติ ทั้งการสื่อสาร การบริหารจัดการกรณีเกิดเหตุ การช่วยเหลือผู้ป่วยและการอพยพ  โดย กำหนดให้มีการฝึกซ้อม table top วันที่ 5 ก.ค.60 และฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการจริง /FTX ในวันที่ 13 ก.ค.60