“กนอ.” ผนึกพันธมิตรลงพื้นที่ 3 นิคมฯจังหวัดอยุธยา จัดซ้อมแผนป้องน้ำท่วมสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน

 

 

 

 

“กนอ.” จับมือกรมชลประทาน-บีโอไอ เจโทร –เจซีซี ลงพื้นที่เฝ้าสังเกตการณ์ซ้อมแผนป้องกันน้ำท่วม สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนและชุมชนรอบพื้นที่นิคมฯ บ้านหว้า-บางปะอิน –สหรัตนนคร จ.อยุธยา ทุกนิคมฯ พร้อมรับมือ มั่นใจไม่ซ้ำรอยปี 2554


          นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับฐานการผลิตและการลงทุนของประเทศ ดังนั้น ในวันนี้ (22สิงหาคม 2560 ) กนอ.จึงได้ประชุมชี้แจง และเฝ้าสังเกตการซ้อมแผนป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร และนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เพื่อสร้าง ความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งชาวไทย และต่างชาติ รวมถึงชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว


            “ขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงฤดูฝนและยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง กนอ.ได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันน้ำท่วมและมีการเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และ นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร กนอ.จึงได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กรมชลประทาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) องค์การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) และหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) เพื่อประชุมชี้แจง และเฝ้าสังเกตการซ้อมแผนป้องกันน้ำท่วม นิคมอุตสาหกรรม โดยมีผู้ประกอบการให้ความสนใจและซ้อมแผนจำนวนมาก” นายวีรพงศ์กล่าว


          สำหรับแผนป้องกันน้ำท่วมในนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 3แห่ง กนอ.ได้เตรียมมาตรการรับมือไว้แล้ว โดยกำหนดดังนี้ 1.นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน มีพื้นที่ 1,962ไร่ มีผู้ประกอบการ 93ราย โดยมีระบบป้องกัน น้ำท่วมในลักษณะก่อสร้างเขื่อนดินบดอัดแน่น โดยสันเขื่อนเป็นผนังคอนกรีตรูปตัวยู (RC Flood Wall) โดยระดับ คันดินมีความสูงถึง 6เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง (MSL) มีความยาวเขื่อนประมาณ 10กิโลเมตร


          2.นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า มีพื้นที่ 2,500ไร่ มีผู้ประกอบการ 125ราย มีการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมในลักษณะทำเขื่อนคันดินปดอัดแน่น เสริมด้วยวัสดุป้องกันทนกัดเซาะ (Grocell Stones Gro Textile) โดยมีระดับความสูงประมาณ 5.4เมตรระดับน้ำทะเลปานกลาง (MSL) โดยรอบพื้นที่โครงการมีสันกว้าง 3.5เมตรและฐานกว้าง 22เมตร มีความยาวของเขื่อน ประมาณ 11กิโลเมตร อย่างไรก็ตาม กนอ.ได้จัดทีมตรวจสอบสภาพเขื่อนในภาพรวมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พร้อมใช้งานได้ตลอด


3.นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร มีพื้นที่ 2,050ไร่ มีผู้ประกอบการ 52ราย ได้เตรียมความพร้อม การขุดลอกคลองระบายน้ำฝน และรางระบายน้ำฝนภายในนิคมฯมีการติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำ และสื่อสารแจ้งผู้ประกอบการให้รับทราบทุกวัน มีการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม เป็นเขื่อนคันดินบดอัดและติดตั้งวัสดุ เสริม Free Board ขนาด 20ซม.ที่มีระดับความสูง ประมาณ 8.2เมตร ระดับน้ำทะเลปานกลาง (MSL) โดยมีความยาวของเขื่อน ประมาณ 7.2กิโลเมตร


นอกจากนี้ กนอ. ได้สั่งการให้ทุกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เตรียมความพร้อม และตรวจสอบทั้งในด้านเทคนิคและกายภาพ อันได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) โดยได้มีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันป้องกันน้ำท่วม และประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ และเตรียมความพร้อมในส่วนอุปกรณ์ให้เพียงพอ และพร้อมใช้ตลอดเวลา เช่น ความพร้อมของสถานีสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำ ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24ชม. รวมทั้งความพร้อมของเขื่อนเคลื่อนที่ติดตั้งเร็วของ กนอ. และที่สำคัญในทุกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมีการตรวจสอบปรับปรุงซ่อมแซมคันดินรอบนิคมฯให้อยู่ในสภาพที่ดี และมีความมั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอ


          อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมดังกล่าวข้างต้นแล้ว กนอ. ได้ให้ความสำคัญกับการซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกัน การช่วยเหลือ การอพยพ การบรรเทาความสูญเสียอย่างมีหลักวิธีการซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจที่ชัดเจนให้กับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม