กิจกรรม "Flex สร้างคน คนสร้างฝาย ปี 2018"

 

          25-28มกราคม 2561 สน.บอ. ร่วมกับบริษัท เม็กเท็ก แมนูแฟคเจอริ่งฯ จัด กิจกรรม CSR. "Flex สร้างคน คนสร้างฝาย ปี 2018" ต่อเนื่องปีที่ 7 โดยเป็นการซ่อมแซม/ปรับปรุงฝายเดิม และสร้างฝายเพิ่ม ในพื้นที่ชุมชน พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค บริโภคต่างๆให้แก่เด็ก เยาวชนและชุมชน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่