กิจกรรม ตรวจวัดปริมาณก๊าซออกซิเจนในแม่น้ำเจ้าพระยา

 

          จากการตรวจวัดปริมาณก๊าซออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (Dissolved Oxygen : DO (mg/l)) เป็นค่าที่บอกให้ทราบว่าน้ำนั้นมีความเหมาะสมเพียงใดต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ำ พบว่าบริเวณก่อนข้ามถนนสายเอเซียมีค่า DO = 14.9 mg/L และหลังข้ามถนนสายเอเชียมีค่า DO = 13.5 mg/L ซึ่งบ่งบอกได้ว่าน้ำในลำคลองบริเวณนั้นมีคุณภาพดี และมีความอุดมสมบูรณ์มาก เหมาะต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำเสียจะมีค่า DO ต่ำกว่า 3.0 mg/L