กิจกรรม "หน้าบ้าน หน้ามอง"

 

          11 พฤษภาคม 2561 สน.บอ. ร่วมกับ เทศบาลตำบลคลองจิก จัดกิจกรรม "หน้าบ้าน หน้ามอง" เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมขับเคลื่อนโครงการ "อยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดปลอดขยะต้นแบบ"  เพื่อพัฒนาเมือง และชุมชนให้น่าอยู่ สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ และแหล่งน้ำ โดยมีนายไพรัตน์  เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน เป็นประธาน นำประชาชน ผู้ประกอบการในนิคมฯ และนักเรียน ดำเนินกิจกรรม ตลอดเส้นทาง 2 ฝั่งและเกาะกลาง ถนนอุดมสรยุทธ์ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร