เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการความร่วมมือระหว่างนิคมฯ+โรงงาน+ชุมชน ตามนโยบายประชารัฐ

 

          11-12 มิ.ย. 61  สน.บอ. นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลคลองจิก เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการความร่วมมือระหว่างนิคมฯ+โรงงาน+ชุมชน ตามนโยบายประชารัฐ (ประชารัฐ พัฒนาชุมชน) ครั้งที่ 2หัวข้อ"การพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ หรือบริการ/การสร้างกลยุทธ์การตลาดให้สามารถแข่งขันได้  พร้อมนำผลิตภัณฑ์ มาร่วมนำเสนอ และจำหน่าย ณ รร.เซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพฯ