กิจกรรมปล่อยปลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา

 

 

 

         24 กรกฎาคม 2562 เวลา10.30น. คุณกรกฎ  รัศมี ผอ.สน.บอ. เป็นประธาน พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และกล่าวเปิดกิจกรรม “ร้อยรัก ร่วมสามัคคี สานต่อความดีที่พ่อทำ”เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี      สินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67  พรรษา 28กรกฎาคม 2562

 

          โดยร่วมกันปล่อยปลา สายพันธุ์ต่างๆ จำนวน 17,000ตัว ณ บริเวณคลองหนองหอย   (โรงสูบ 4) นิคมอุตสาหกรรม      บางปะอิน และบริเวณคลองจิก ท่าน้ำหน้าวัดวิเวกวายุพัด โดยมีผู้บริหาร จากส่วนราชการท้องถิ่น ผู้ประกอบการ พนักงาน สถานประกอบการในนิคมฯ ชุมชน เครือข่าย Eco Green Networks อาจารย์ นักเรียน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดคลองพุทรา) และโรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมฯ

 

          นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้ความรู้ ด้านการผลิตน้ำประปา /การจัดการน้ำ /สาธิตการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ให้แก่นักเรียน ซึ่งอยู่ใกล้แหล่งน้ำและในพื้นที่ชุมชน โดยนายไพบูลย์   จันทรวงศ์ษา  ผู้จัดการโครงการบางปะอิน  บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)  และทีมงานเจ้าหน้าที่   และ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  “ ใต้ร่มพระบารมี  เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน” โดยนำข้อมูลจากโครงการพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจของ รัชกาลที่ 9และพระราชกรณียกิจของ รัชกาลที่ 10  เกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำ  / นิทรรศการ “ศาสตร์พระราชา ประปาไทย  ใส่ใจน้ำอย่างยั่งยืน” สรุปภาพรวม การบริหารจัดการน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม  / และนิทรรศการการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) บางส่วนด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคมของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เพื่อให้ความรู้  และความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนนักเรียนจากโรงเรียน ได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม