xxx porno 18 Threesome amateur homemade sex Emma Brown anal sex Hardcore fuck London Keyes likes big dick Talented lad bonks a teen Old Cunts Hard Sex Compilaton nice porn video

แผนการจัดการจราจรบริเวณทางเข้านิคมฯ

 

          นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จะเร่มดำเนินการก่อสร้างเพื่อยกระดับถนน ทางเข้า - ออก ด้านหน้านิคมฯ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฟื้นฟู และป้องกันอุทกภัย นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  ระหว่างวันที่ 15 พ.ค. - 31 ก.ค. 55  โดยจะเริ่มติดตั้งอุปกรณ์กั้นเขตก่อสร้างบริเวณเกาะกลางในวันที่ 15 พ.ค. เวลา 22:00 น.   จึงอาจส่งผลกระทบต่อการสัญจรของท่าน จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้ประกอบการดังนี้

          1. ขอให้รถขนส่งขนาดใหญ่ หลีกเลี่ยงการจราจรช่วงเวลาเร่งด่วน ( 7:00 น. - 8:30 น. และ 17:00 น. - 20:00 น. )

          2. งดเว้นการจอดรถบริเวณไหล่ทางทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก  เนื่องจากตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ไหล่ทางจะถูกใช้เป็นช่องทางจราจร

         

          สำหรับ รายละเอียดของแผนจัดการจราจรท่านสามารถ Download.....  แก้ไขใหม่ 15-5-2555