แผนปฎิบัติอุทกภัยของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

 

        เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหานาท่วมอย่างยั่งยืน นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จึงได้นำผลการศึกษาข้อมูลอุทกภัยปีพ.ศ.  2554  ใช้ในการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยสำหรับ เป็นคู่มือการเตรียมความพร้อมการป้องกันการวางแผนการทำงานการตัดสินใจและการสั่งการโดยความ ร่วมมือของผู้ศึกษาออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมผู้ด้าเนินการก่อสร้างผู้ประกอบการตลอดจนหน่วยงานทุกภาค ส่วนที่ประสานด้านข้อมูลต่างๆเพื่อให้การจัดทำแผนมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

 

 แผนปฎิบัติอุทกภัยของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (ภาษาไทย)           Download

 

 แผนปฎิบัติอุทกภัยของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (ภาษาอังกฤษ)       Download

 Prevention and Mitigation plan for flooding problems Bangpa-in Industrial Estate

 

 ดาวโหลด   แผนที่ศูนย์พักพิง     ขนาดใหญ่ (.npg)