พื้นที่ขาย / เช่า

พื้นที่โครงการและพื้นที่ขาย

(Project Area/Available Area)


พื้นที่โครงการ (Project Area)

  • พื้นที่ทั้งหมด (Total Area) 1,962 ไร่
  • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป (General Industrial Zone) 1,172 ไร่
  • เขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone) 166 ไร่
  • เขตพาณิชยกรรมและที่พักอาศัย(Commercial/Residential) 50 ไร่
  • พื้นที่สาธารณูปโภค/สิ่งอำนวยความสะดวก(Utility/Facility) 388 ไร่
  • พื้นที่สีเขียว (Green Area) 187 ไร่


พื้นที่ขายในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (Available Area)

  • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป (General Industrial Zone) - ไร่
  • เขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone) - ไร่
  • เขตพาณิชยกรรมและที่พักอาศัย(Commercial/Residential) 8 ไร่


หมายเหตุ จำนวนพื้นที่ขายอาจจะเพิ่ม-ลด เนื่องจากมีการโอน-ขายพื้นที่